تورکیه ملی تیرمه باسکیتبال جماعه سی چیکیانی مغلوبیت گه اوچره تدی

تورکیه ایککینچی بیلله شووده هم غلبه قازاندی

1667939
تورکیه ملی تیرمه باسکیتبال جماعه سی چیکیانی مغلوبیت گه اوچره تدی

تورکیه ملی تیرمه باسکیتبال جماعه سی ایککینچی اوچره شووده چیکیا نی 70-87 بیلن مغلوبیت گه اوچره تدی.

تورکیه ملی تیرمه ایرکک باسکیتبال جماعه سی کاناداده فیبا المپیاد سره لش بیلله شوولری ایکینچی اوچره شوویده چیکیا نی 70-87 بیلن مغلوبیت گه اوچره تدی.

اوشبو اوچره شوو بیلن ایککینچی بیللله شووینی هم قازانگن تورکیه یریم فاینل گه چیقیش گه موفق بولدی.

تورکیه ملی تیرمه جماعه سی یریم فاینلده A گروپ نی ایککینچی بولیب بیتکزگن جماعه بیلن 3 جولای شنبه کونی اوچره شه دی.علاقه لی ینگی لیکلر