اروپا UEFA قهرمانلرلیگی بیلله شوویده ریئال مادرید مغلوبیت گه اوچره دی

اوکراین جماعه سی شختر دونیتکس اوز اوییده ریئال مادریدگه قرشی ینه غلبه قازاندی

1537936
اروپا UEFA قهرمانلرلیگی بیلله شوویده ریئال مادرید مغلوبیت گه اوچره دی

اروپا UEFA قهرمانلر لیگی بی گروپ ۵- بیلله شوویده ریئال مادرید شختر دونیتکس گه ۲-۰ بیلن مغلوبیت گه اوچره دی.

اوز اوییده هم رقیبی گه ۳-۲ بیلن مغلوبیت گه اوچره گن ریئال مادرید اوکرانده اوتیلدی.

بو مغلوبیت بیلن گروپدن چیقه دیگن جماعه سونگگی هفته بیلله شوولرنینگ آرتیدن انیقلنه دی.

شختر دونیتکس نینگ گوللرینی ۵۲ دقیقه ده دنتینهو و ۸۲ – دقیقه ده منور سولومان اوردی.

 علاقه لی ینگی لیکلر