گالاته سرای UEFA اروپا لیگیده بیلله شه دی

هایدوک سپلیت جماعه سی بیلن اوچره شه دی

1496758
گالاته سرای UEFA اروپا لیگیده بیلله شه دی

UEFA اروپا لیگی 3- چیتلنتیریش بیلله شوویده گالاته سرای جماعه سی کرواسی نینگ هایدوک سپلیت جماعه سی بیلن اوچره شه دی.

استانبولده جایلشگن تورک تیلیکوم استدیومیده تورکیه وقتی بیلن ساعت 21:00 افغانستان وقتی بیلن ساعت 22:30 ده باشله یه دیگن بیلله شوونی انگلستان فوتبال فدراسیون حکملریدن Craig Pawson آلیب باره دی.

گالاته سرای اوتگن بیلله شووده آذربایجان جماعه سی نفتچی باکونی 3-1 بیلن مغلوبیت گه اوچره تیب چیتلنتیرگندی.

کرواسی جماعه سی هایدوک سپلیت ایسه مقدونیه نینگ رینووا جماعه سینی 1-0 بیلن اوتیب 3- مرحله گه اورین آلدی.

بو اوچره شووده غلبه قازانگن جماعه پلای – آف مرحله سیگه اورین آله دی و Willem II - Rangers بیلله شووی نینگ غالبی بیلن اوچره شه دی.   علاقه لی ینگی لیکلر