تورکیه سوپر لیگی ۲۷ - هفته بیلله شوولری ایرته گه باشلنه دی

ایرته گه بیر اوچره شوو بولیب اوته دی

1381297
تورکیه سوپر لیگی ۲۷ - هفته بیلله شوولری ایرته گه باشلنه دی

تورکیه سوپرلیگی ۲۷- هفته بیلله شوولری

ایرته گه (جمعه کونی)

ساعت ۲۰:۰۰ فنرباغچه – حس کابلو قیصاری سپورت

۲۱- مارچ شنبه کونی

ساعت ۱۴:۰۰ غازی انتیب سپورت – انقره گوجو

ساعت ۱۷:۰۰ یینی ملاتیا سپورت – قاسم پاشا

ساعت ۱۷:۰۰ دیمیر گروپ سیواس سپورت – یوکاتیل دینگیزلی سپورت

ساعت ۲۰:۰۰ بیشیکتاش – انتالیا سپورت

۲۲ مارچ یکشنبه کونی

ساعت ۱۳:۳۰ گنچلر بیرلیگی – اتفاق هولدینگ قونیه سپورت

ساعت ۱۶:۰۰ چایکور ریزه سپورت – گالاته سرای

ساعت ۱۹:۰۰ میدیپول باشاق شهر – آی تمیز آلانیا سپورت

ساعت ۱۹:۰۰ گوزتیپه - ترابزونسپورتعلاقه لی ینگی لیکلر