تورکیه سوپر لیگیده هفته نینگ بیلله شوولری بوگون کیچقرون باشلنه دی

17 – هفته بیلله شوولری قوییده گیچه:

تورکیه سوپر لیگیده هفته نینگ بیلله شوولری بوگون کیچقرون باشلنه دی

17 – هفته بیلله شوولری قوییده گیچه:

27 دسامبر جمعه کونی:

ساعت 20:30 بیشیکتاش  - گنچلر بیرلیگی

28- دسامبر شنبه کونی:

ساعت 15:00 انقره گوجو – یوکاتیل دینیزلی سپورت

ساعت 17:30 میدیپول باشاق شهر - قاسم پاشا  

ساعت 17:30 ترابزونسپورت استقلال موبیلیا قیصاری سپورت

ساعت 20:00  گالاته سرای – انتالیا سپورت

29 دسامبر یکشنبه کونی:

ساعت 14:00 دیمیر گروپ سیواس - گوزتیپه

ساعت 16:30 آی تمیز آلانیا سپورت - اتفاق هولدینگ قونیه سپورت

ساعت 16:30 غازی انتیب سپورت – یینی ملاتیا سپورت

ساعت 19:00 چایکور ریزه سپورت - فنرباغچهعلاقه لی ینگی لیکلر