تورکیه سوپر لیگی 13 - هفته بیلله شوولری انیقلندی

بیلله شوولر ایرته گه باشلنه دی

تورکیه سوپر لیگی 13 - هفته بیلله شوولری انیقلندی

13 – هفته بیلله شوولری قوییده گیچه:

29 نوامبر جمعه کونی:

ساعت 20:30 گنچلر بیرلیگی – یینی ملاتیا سپورت

30- نوامبر شنبه کونی:

ساعت 15:00 دیمیر گروپ سیواس سپورت – قاسم پاشا

ساعت 15:00 چایکور ریزه سپورت – اتفاق هولدینگ قونیه سپورت

ساعت 17:30 آی تمیز آلانیا سپورت – انقره گوجو

ساعت 20:00  گوزتیپه – فنرباغچه

01 دسامبر یکشنبه کونی:

ساعت 14:00 غازی انتیب فوتیال کلوبی – یوکاتیل دینیزلی سپورت

ساعت 16:30 میدیپول باشاق شهر – انتالیا سپورت

ساعت 19:00 ترابزون سپورت – گالاته سرای

2- دسامبر دوشنبه کونی:

ساعت 20:00 بیشیکتاش – استقلال موبیلیا قیصاری سپورتعلاقه لی ینگی لیکلر