تویتر خامنه ای نینگ صحفه سی نی یاپیب قویدی

خامنه ای دونالد ترامپ گه قرشی تهدید پیامی ترقه تگن ایدی

1763086
تویتر خامنه ای نینگ صحفه سی نی یاپیب قویدی
Trump animasyonu.png

اجتماعی ترماق دن عبارت تویتر, امریکا قوشمه ایالتلری نینگ آلدینگی دولت رهبری دونالد ترامپ گه قرشی تهدید پیامی ترقتگن ایران رهبری آیت الله علی خامنه ای نینگ صفحه سی نی یاپیب قویدی. 

خامنه ای نینگ khameneisite ناملی تویتر صحفه سی آرقه لی, ایران انقلاب محافظ لری قدس کوچ لری قوماندانی قاسم سلیمانی نینگ اولدیریلیشی امری نی بیرگن ترامپ گه قرشی هجوم بوییچه بیر انیمیشن نشر قیلینگن ایدی. علاقه لی ینگی لیکلر