پاکستان باش وزیری عمران خان تورک سریالی تماشا قیلیش نی توصیه قیلدی

عمران خان اوشبو خصوصده تویتر آرقه لی بیانات بیردی

1538103
پاکستان باش وزیری عمران خان تورک سریالی تماشا قیلیش نی توصیه قیلدی

پاکستان باش وزیری عمران خان, تصوف بیلن قیزیقیاتگن کیشی لر گه یونس ایمره سریالی نی تماشا قیلیش نی توصیه قیلدی. 

عمران خان, تویتر آرقه لی, پاکستان نینگ دولت تلویزیونی پی تی وی ده اردو تیلی گه اوگیریلیب کورسه تیله باشلنگن "یونس ایمره عشق نینگ سفری" ناملی تورک سریالی توغریسیده بیر پیام ترقتدی. 

خان, "تصوف بیلن قیزیقیاتگن کیشی لرنینگ پی تی وی ده کورسه تیلیاتگن یونس ایمره سریالی نی تماشا قیلیشی نی قتتیق توصیه قیله من" دییه قید ایتدی. 

پاکستان ده اوتگن رمضان آیی ده تورکیه نینگ "قیام" ناملی سریالی کورسه تیلرایکن, اوشبو سریال جوده کتته قیزیقیش بیلن تماشا قیلینگن ایدی.   علاقه لی ینگی لیکلر