تورکیه ده غلبه بیره می قیزغین کوتیب آلیندی

تورکیه ده غلبه بیره می قیزغین کوتیب آلیندی |

تورکیه ده غلبه بیره می قیزغین کوتیب آلیندی

تورکیه ده آگست آیی نینگ 30 نچی کونی یعنی غلبه بیره می قیزغین کوتیب آلیندی.


لیبل: غلبه , تورکیه