افغانستانده بیر عایله دن تورت کیشی جان بیردی

اوشبو کیشی لر یوز بیرگن بیر انفجار عاقبتیده جان بیرگن

افغانستانده بیر عایله دن تورت کیشی جان بیردی

افغانستانده میدان وردک ولایتی عمرخیل اولسواللیگیده بیر حلقه ماین نینگ پارتلب کیتیشی عاقبتیده بیر عایله دن تورت کیشی هلاکت گه اوچره دی. 

منطقه یشاوچی لریدن بیری نینگ عایله اعضا لرینی کسلخانه دن اویگه آلیب کیلیاتگن پیتده یولده اوشبو ماین پارتلب کیتدی. 

خوددی شوو حادثه عاقبتیده عایله نینگ آته سی باله لری بیلن بیرگه جان بیردی.      علاقه لی ینگی لیکلر