گوگل ۲۳- اپریل ملی حاکمیت و باله لر بیره می مناسبتی بیلن لوگوسی نی اوزگرتدی

گوگل شرکتی, ۲۳- اپریل ملی حاکمیت و باله لر بیره می نی نشانله ماقده

1816886
گوگل ۲۳- اپریل ملی حاکمیت و باله لر بیره می مناسبتی بیلن لوگوسی نی اوزگرتدی

گوگل شرکتی, صفحه سیده گی خاص "دودل" بیلن ۲۳- اپریل ملی حاکمیت و باله لر بیره می نی نشانله ماقده.

اوشبو دودل گه کلیک قیلینگنده, ۲۳- اپریل ملی حاکمیت و باله لر بیره می بیلن علاقه لی معلومات و خبر لر کورینماقده. 

اوشبو دودل دن گوگل, دنیا ده گی خاص کونلر اوچون استفاده ایتماقده. 

انترنت فایده له نووچی لری نینگ دودل گه کلیک قیلیشی تقدیرده, اوشبو خاص کون لر بیلن علاقه لی کینگ معلومات گه ایگه بولیشی ممکن. علاقه لی ینگی لیکلر