امریکا قوشمه ایالتلریده کیچیک بیر باله آتیب اولدیریلدی

اوشبو حادثه لوئیزیانا ایالتیده یوز بیردی

1755293
امریکا قوشمه ایالتلریده کیچیک بیر باله آتیب اولدیریلدی

امریکا قوشمه ایالتلری نینگ لوئیزیانا ایالتیده گی نیو اورلئان شهریده یولده کیتیاتگن موتر نینگ ایچیده گی 7 یاشلی قیز باله, کیم ایکن لیک لری انیقلنمه گن کیشی لر تامانیدن آتیب اولدیریلدی. 

نیویورک پُست روزنامه سی, پولیس نینگ, اوشبو قیز باله نینگ 26 دسامبر کونی آنه سی نینگ موتری نینگ آرقه چوکیسیده یولده کیتیب باریاتگن پیتده آتیب اولدیریلگن لیگی نی بیلدیرگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

نیواورلئان پولیسی, اولدیریلگن قیز باله نینگ خوددی شوو موتر ده گی آنه سی و قرداشی نینگ اوشبو حادثه دن یره لنمسدن نجات تاپگن لیگی نی بیلدیردی. علاقه لی ینگی لیکلر