مکسیکوده میترو کوپریگی چوکیب کیتدی

حادثه ده اونلب کیشی اولیب یره لنگن

1633598
مکسیکوده میترو کوپریگی چوکیب کیتدی

مکسیکوده میترو کوپریگی نینگ چوکیب کیتیشی عاقبتیده 15 کیشی حیاتینی یوقاتدی، 70 کیشی یره لندی.

اولکه مطبوعاتی خبر بیریشیچه، مسؤللر پایتخت مکسیکوده قیته قوریش جریانیده بولگن میترو کوپریگی نینگ بیر قسمی نینگ میترو واگونلری بیلن چوکیب کیتگن لیگینی ایتگن.

میترو واگونلری نینگ کوپریک نینگ آستیده گی موترلرنینگ اوستیگه توشیب کیتگن لیگی بیلدیریلدی.

حادثه عاقبتیده 15 کیشی حیاتینی یوقاتدی، 70 کیشی یره لندی.

قوتقروو گروهلری نینگ حادثه نینگ جایی کیلیب قیدیروو قوتقروو فعالیتلرینی باشله تگن لیگی معلوم قیلیندی.  علاقه لی ینگی لیکلر