سگرت چکیش کوریش قابلیتی گه منفی تاثیر قالدیره دی

سگرت چَکه دیگن کیشی لر ده کوریش قابلیتی کَمَیه دی

سگرت چکیش کوریش قابلیتی گه منفی تاثیر قالدیره دی

کونده بیر قطی دن آرتیق سگرت چکه دیگن کیشی لرده رنگ لرنی کوریش قابلیتی نی یوقاتیش ریسکی کوپَیَه دی.

راتگرز عالی بیلیم یورتی محقق لری, کونده بیر قطی دن آرتیق سگرت چکیش نینگ رنگ لرنی کوریش قابلیتی گه منفی تاثیر قالدیره دیگن لیگی نی انیقله دی.

اوشبو علمی تدقیقاتده حیاتیده 15 دن آز سگرت چککن 71 کیشی بیلن کونده کمیده 20 سگرت چکیاتگن 63 کیشی دن فایده نیلدی. 

متخصص لر, سگرت چکمیاتگن کیشی لر بیلن سالشتیریلگنده سگرت چککن کیشی لرنینگ رنگ لرنی کوریش قابلیتی نینگ کمیگن لیگی نی انیقله دی.

خوددی شوو علمی تدقیقات نینگ نتیجه سی ایسه " Psychiatry Research " مجله سیده نشر قیلیندی. علاقه لی ینگی لیکلر