تورک تیلیده بایبورت سوت بوره گی دیب ناملنگن شیرین لیک حقیده قیسقه معلومات

اوشبو شیرین لیک بایبورت ده اینیقسه بیره م لر, طوی لر و دعوت لرده مهمان لر گه تارتیق قیلینماقده

1909542
تورک تیلیده بایبورت سوت بوره گی دیب ناملنگن شیرین لیک حقیده قیسقه معلومات

سوت بوره گی دیب ناملنگن بیر شیرین لیک حقیده قیسقه معلومات

سوت بوره گی, تورکیه نینگ قاره دینگیز و شرقی انادولو منطقه لری نینگ اورته سیده جایلشگن بایبورت شهری گه خاص, یوفقه بیلن تیارله نه دیگن و اوستی گه سوت شربتی تشله نه دیگن بیر شیرین لیک دن عبارت.  بایبورت شهردارلیگی نینگ طلبی گه بناً میلادی 2021- ییلده تورکیه نینگ ثبت قیلینگن جغرافی محصولاتی لیستی گه کیریتیلدی. سوت بوره گی نینگ تیارله نیشیده سوت, سریغ یاغ, یومورتقه و اون دن تیارلنگن خمیر دن فایده له نیلماقده.  پتنوس گه جایلشتیریلگن یوفقه لرنینگ آره سی گه قاوریلگن فندق سیپیله دی. کیین اوستی گه سریغ یاغ تشله نیب, مثلث شکلیده کیسیلیشی آرتیدن بیر مینگ 800 سانتی گراد ده 20 الی 25 دقیقه پیشیریله دی.  داش دن چیقاریلیشی آرتیدن ایسه سوت بوره گی نینگ اضافی یاغ لری سوزیله دی.  خوددی شوو وقت نینگ اوزی ده سوت بیلن شکر قوشیلیب شربت گه ایلنتیریله دی و ساوگندن کیین سوت بوره گی نینگ اوستی گه تشله نه دی.  بایبورت سوت بوره گی نه قتتیق و نه هم یومشاق دیر.  یوزی پارلاق, ایچی ایسه سرغیش آق رنگده دور.  اوشبو شیرین لیک بایبورت ده اینیقسه بیره م لر, طوی لر و دعوت لرده مهمان لر گه تارتیق قیلینماقده. علاقه لی ینگی لیکلر