eger (allahning wede qilghan yardimige) ishensenglar, allahqa tewekkül qilinglar

yer yüzining we ularning arisidiki nersilerning padishahliqi allahqa xastur, eng axir baridighan jay allahning dergahidur.

eger (allahning wede qilghan yardimige) ishensenglar, allahqa tewekkül qilinglar

eger (allahning wede qilghan yardimige) ishensenglar, allahqa tewekkül qilinglar

türkiye awazi radiyosi: maide sürisi, 18 – 23 – ayetler. yehudiylar we nasaralar: «biz allahning oghulliridurmiz (yeni ata ـ balidek yéqinmiz) we (biz allahning dinida bolghachqa) dostliridurmiz» dédi. éytqinki, «(undaq bolsa) allah néme üchün silerge gunahinglar tüpeylidin azab qilidu?» belki siler bashqa kishilerge oxshash allah yaratqan insansiler, allah xalighan ademge meghpiret qilidu؛ xalighan ademge azab qilidu. asmanlarning, yer yüzining we ularning arisidiki nersilerning padishahliqi allahqa xastur, eng axir baridighan jay allahning dergahidur[18]. i ehli kitab! (yeni yehudiylar we nasaralar) bizge (sawab bilen) xushxewer bergüchi, (azabtin) agahlandurghuchi kelmidi démeslikinglar üchün, peyghemberler üzülüp qalghan bir zamanda silerge (sherietni we uning ehkamlirini) bayan qilip béridighan resulimiz keldi, heqiqeten silerge xushxewer bergüchi we agahlandurghuchi (yeni muhemmed eleyhissalam) keldi (emdi silerge özre qalmidi). allah her nersige qadirdur[19]. öz waqtida, musa öz qewmge éytti: «i qewmim! allahning silerge bergen némitini yad qilinglar, allah öz waqtida ichinglarda (silerni toghra dingha yétekleydighan) nurghun peyghemberlerni barliqqa keltürdi. silerdin padishahlar qildi (yeni özünglarni özünglargha xoja qildi). silerge jahan ehlidin héch kishige bermigen (deryani yérip otturisidin yol échip bérish, bulutlarni sayiwen qilip bérish, asmandin yémeklik chüshürüp bérish qatarliq) németlerni berdi[20]. i qewmim! allah silerge teqdir qilghan (yeni silerni kirishke emr qilghan) muqeddes zémingha (yeni beytulmuqeddeske) kiringlar, arqinglargha chékinmenglar, bolmisa (ikkila dunyada) ziyan tartquchilardin bolup qalisiler»[21]. ular: «i musa! muqeddes zéminda küchlük (yeni jasametlik, qametlik) bir qewm bar (ular ad qewmining qalduqi bolghan emaliqeler), ular chiqip ketmigiche biz u yerge hergiz kirmeymiz, ular uyerdin chiqip ketse choqum kirimiz» dédi[22]. allahtin qorqquchilardin bolghan, allahning (iman bilen taettin ibaret) némitige érishken ikki adem (yeni kalb ibn yefunne bilen yushe ibn nun) ulargha: «(sheherning) derwazisidin hujum qilip kiringlar, (sheherning) derwazisidin hujum qilip kirsenglar, choqum ghelibe qilisiler, eger (allahning wede qilghan yardimige) ishensenglar, allahqa tewekkül qilinglar» dédi[23].

 مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر