i insanlar! perwerdigaringlardin qorqunglar

allah heqiqeten silerni (yeni pütün ehwalinglarni) közitip turghuchidur.

i insanlar! perwerdigaringlardin qorqunglar

i insanlar! perwerdigaringlardin qorqunglar

türkiye awazi radiyosi: nisa sürisi, 1 – 5 - ayetler. i insanlar! silerni bir insandin (yeni adem eleyhissalamdin) yaratqan, shu insandin (yeni öz jinsidin) uning jüptini (yeni hewwani) yaratqan we ulardin (yeni adem bilen hewwadin) nurghun er ـ ayallarni yaratqan perwerdigaringlardin qorqunglar, bir ـ biringlardin nerse sorighanda nami bilen soraydighan allahtin qorqunglar, sile ـ rehimni üzüp qoyushtin saqlininglar. allah heqiqeten silerni (yeni pütün ehwalinglarni) közitip turghuchidur[1]. yétimlerning mal ـ mülkini (ular balaghetke yetken chaghda) béringlar, yaxshisini yamangha (yeni ularning mallirining yaxshisini özünglarning malliringlarning yaminigha) tégishiwalmanglar؛ ularning mal ـ mülkini özünglarning mal ـ mülkige qoshup yewalmanglar. bu heqiqeten chong gunahtur[2]. eger yétim qizlargha (öylinip) adil muamilide bolalmasliqinglardin (yeni terbiyenglarda birer yétim qiz bolup, uninggha shu qizgha barawer turidighan qizgha bérilidighan mehrini bérelmeslikinglardin) qorqsanglar, uni terk étip, özünglar yaqturidighan bashqa ayallardin ikkini, üchni we tötni élishinglargha bolidu, eger (ularning arisida) adil bolalmasliqinglardin qorqsanglar, bir xotun bilen yaki qol astinglardiki chöriler bilen kupayilensenglar bolidu. bir xotun bilen kupayilinish zulum qilmasliqqa eng yéqindur[3]. ayallargha ularning mehrilirini xushalliq bilen sowgha qilip béringlar. eger ular uningdin bir qismini silerge ötünüp berse, uni mezzilik, singishliq (yeni pak ـ halal bilip) yenglar[4]. allah tirikchilikinglarning asasi qilghan malliringlarni exmeqlerge tutquzup qoymanglar, ularni yémek ـ ichmek, kiyim ـ kéchekler bilen teminlenglar. ulargha chirayliq söz qilinglar[5].

 مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر