دوشنبه گۆنی ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۶.۴۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۶.۴۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

دوشنبه گۆنی ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

دوشنبه گۆنی ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۹.۱۰)

ایستامبول‌دا هر دلار ۶.۴۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۶.۴۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۷.۴۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۷.۴۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۶۳۵ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۶۵۵ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار