چهارشنبه گۆنی ۷ شهریور ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۶.۴۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۶.۴۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

چهارشنبه گۆنی ۷ شهریور ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

چهارشنبه گۆنی ۷ شهریور ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۸.۲۹)

ایستامبول‌دا هر دلار ۶.۴۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۶.۴۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۷.۵۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۷.۵۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۶۱۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۶۳۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار