سه شنبه گۆنی ۶ شهریور ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۶.۲۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۶.۲۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

سه شنبه گۆنی ۶ شهریور ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه شنبه گۆنی ۶ شهریور ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۸.۲۸)

ایستامبول‌دا هر دلار ۶.۲۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۶.۲۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۷.۳۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۷.۳۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۵۹۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۶۱۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار