پنج شنبه گۆنی ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۵.۰۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۵,۰۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

پنج شنبه گۆنی ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

پنج شنبه گۆنی ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۸.۰۲)

ایستامبول‌دا هر دلار ۵.۰۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۵,۰۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵,۸۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵,۸۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۲۸۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۲۹۲ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار