چهارشنبه گۆنی ۱۳ تیر۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۷۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۷۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

چهارشنبه گۆنی ۱۳ تیر۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

چهارشنبه گۆنی ۱۳ تیر ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۷.۰۴)

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۷۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۷۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵,۴۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵,۴۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۲۵۸ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۲۷۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار