دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۳۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۳۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

دوشنبه گۆنی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۵.۱۴)

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۳۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۳۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵,۱۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵,۱۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۲۰۶ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۲۱۸ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار