سه شنبه گۆنی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۰۷۵۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۰۷۵۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

سه شنبه گۆنی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه شنبه گۆنی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۴.۱۰)

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۰۷۵۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۰۷۵۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵,۰۲۳۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵,۰۵۳۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۱۴۴ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۱۵۶ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار