آننا گۆنی ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۱۱۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

آننا گۆنی ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

آننا گۆنی ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۳.۰۲)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۱۱۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۷۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۷۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۶۴ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۷۴ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار