سه شنبه گۆنی ۱۲ دی ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

سه شنبه گۆنی ۱۲ دی ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه شنبه گۆنی ۱۲ دی ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۱.۰۲)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۵۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۵۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۵۵ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۶۵ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.  

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار