آننا گۆنی ۸ دی ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

آننا گۆنی ۸ دی ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

آننا گۆنی ۸ دی ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۲.۲۹)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۵۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۵۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۴۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۵۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.  

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار