تۆرکیه ۳ آیدا ۱۰۰ مۆنگ تن پیدنیق ساتدی

تۆرکیأنینگ پیندیقدان گیردجیسی ۳ آیدا ۶۴۸.۳ میلیون دلار بۇلدی

تۆرکیه ۳ آیدا ۱۰۰ مۆنگ تن پیدنیق ساتدی

 

تۆرکه ۲۰۱۷-۲۰۱۸-نجی ییلینگ ایلکینجی ۳ آییندا ۱۰۰ مۆنگ ۶۵۱ تن پیندیق ساتدی.

تۆرکیأنینگ پیندیقدان گیردجیسی ۳ آیدا ۶۴۸.۳ میلیون دلار بۇلدی.

۲۰۱۷-۲۰۱۸-نجی ییلینگ پیندیق مؤوسۆمی ۱-نجی سنتیابردان باشلاپدی.

تۆرکیه اؤتن ییلینگ ایلکینجی اۆچ آییندا ۶۷ مۆنگ ۳۲۸ تن پیندیق ساتیپدی.

شۇل داشاساتووینگ (صادراتینگ) گیردجیسی ۶۱۹ میلیون ۹۴۲ مۆنگ ۵۴۵ دلار بۇلوپدی.

پیندیق ساتووی ۲۰۱۸-نجی ییلینگ ۳۱-نجی آگوستینا چنلی دۇوام ادر.


اتیکتلر: پیندیق

دِگیشلی حابارلار