پنجشنبه گۆنی ۱۸ آبان ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۴۵۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۴۶۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

پنجشنبه گۆنی ۱۸ آبان ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

پنجشنبه گۆنی ۱۸ آبان ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۱.۰۹)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۴۵۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۴۶۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۴۶۸۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۴۶۹۸  تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۵۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۶۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار