چهارشنبه گۆنی ۱۷ آبان ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۸۲۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۸۲۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

چهارشنبه گۆنی ۱۷ آبان ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

چهارشنبه گۆنی ۱۷ آبان ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۱.۰۸)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۸۲۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۸۲۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۵۰۶۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۵۰۷۰  تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۴۵ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۵۵ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار