سه شنبه گۆنی ۱۶ آبان ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

شو گۆن هر یورو ۴,۴۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۴۸  تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار

سه شنبه گۆنی ۱۶ آبان ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه شنبه گۆنی ۱۶ آبان ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۱.۰۷)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۴۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۴۸  تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۳۹ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۴۹ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار