چهارشنبه گۆنی ۱۹ مهر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۶۵۹۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۶۵۹۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

چهارشنبه گۆنی ۱۹ مهر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

چهارشنبه گۆنی ۱۹ مهر ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۰.۱۱)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۶۵۹۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۶۵۹۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۳۳۹۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۳۴۰۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۰۸ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۱۹ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار