دوشنبه گۆنی ۱۷ مهر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۰۹۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۱۱۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

دوشنبه گۆنی ۱۷ مهر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

دوشنبه گۆنی ۱۷ مهر ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۰.۰۹)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۰۹۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۱۱۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۳۵۳۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۳۵۴۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۹۸۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۹۹۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار