سه شنبه گۆنی ۱۱ مهر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۸۰۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۸۱۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

سه شنبه گۆنی ۱۱ مهر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه شنبه گۆنی ۱۱ مهر ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۰.۰۳)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۸۰۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۸۱۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۲۱۰۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۲۱۰۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۹۷۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۹۸۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار