آننا گۆنی ۲۳ تیر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۶۴۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۶۴۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

آننا گۆنی ۲۳ تیر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

آننا گۆنی ۲۳ تیر ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۰۷.۱۴)
ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۶۴۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۶۴۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۰۶۹۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۰۷۰۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۹۱۱ لیرادان ساتین آلینیار، ۹۴۱ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار