پنجشنبه گۆنی ۲۲ تیر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۶۵۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۶۷۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

پنجشنبه گۆنی ۲۲ تیر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

پنجشنبه گۆنی ۲۲ تیر ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۰۷.۱۳)
ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۶۵۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۶۷۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۰۶۴۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۰۶۵۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۹۴۱ لیرادان ساتین آلینیار، ۹۵۱ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار