چهارشنبه گۆنی ۲۱ تیر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۶۱۰۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۶۱۱۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

چهارشنبه گۆنی ۲۱ تیر ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

چهار شنبه گۆنی ۲۰ تیر ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۰۷.۱۲)
ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۶۱۰۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۶۱۱۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۱۳۷۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۱۳۷۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۹۴۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۹۵۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار