پنج‌شنبه گۆنی ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۰۸۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۱۰۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

پنج‌شنبه گۆنی ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

پنجشنبه گۆنی ۲۵خرداد ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۰۶.۱۵)
ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۰۸۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۱۰۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۳,۵۲۲۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۳,۹۵۵۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۹۴۲ لیرادان ساتین آلینیار، ۹۵۲ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار