سه‌شنبه گۆنی ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۲۲۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۲۲۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

سه‌شنبه گۆنی ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه‌شنبه گۆنی ۲۳خرداد ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۰۶.۱۳)
ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۲۲۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۲۲۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۳,۵۲۲۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۳,۹۵۵۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۹۵۳ لیرادان ساتین آلینیار، ۹۶۳ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار