انرژی‌نینگ یۆپک یۇلی تاناپ آچیلدی

آذربایجان‌ینگ طبیغی گازینی تۆرکیه اۆستی بیلن اوروپا یتیرجک ترانس آسیا طبیغی گاز گچیریجی توربا اؤز ایشینه باشلادی