یورو ۲۰۱۶-ی نینگ قاهرامانی پرتقال

یورو ۲۰۱۶-ی نینگ قاهرامانی پرتقال | پرتقال یر ایه سی فرانسیانی ادرینگ ۱۱۰-نجی داقیقاداقی گلی بیلن ینگدی و یورو ۲۰۱۶ بأسله شیگی نینگ قاهرامانی بۇلدی

یورو ۲۰۱۶-ی نینگ قاهرامانی پرتقال

پرتقال یر ایه سی فرانسیانی ادرینگ ۱۱۰-نجی داقیقاداقی گلی بیلن ینگدی و یورو ۲۰۱۶ بأسله شیگی نینگ قاهرامانی بۇلدی


اتیکتلر: