شوال ایلایدا آلتین مدال آلدی

شوال ایلایدا فینالدا ۲۳۷.۹ بال آلیپ تۆرکیه ده رکورد قۇیدی و دۆنیأده آلتین مدال آلدی.

شوال ایلایدا آلتین مدال آلدی

 

گۆن اۇرتا کره ده گچیریلیأن بۆتین دۆنیأ اۇقچیلیق یاریشیندا تۆرکیأنینگ میللی تۆرگِنی شوال ایلایدا تارحان آلتین مدال آلدی.

چانگ وون شأهِریندأکی یاریشدا شوال ایلادا ۶۷ تۆرگِن بیلن یاریشدی و ۵۷۰ بال آلیپ فینالدا بأسله شدی.

شوال ایلایدا فینالدا دا ۲۳۷.۹ بال آلیپ تۆرکیه ده رکورد قۇیدی و دۆنیأده آلتین مدال آلدی.

 


اتیکتلر: شوال ایلایدا

دِگیشلی حابارلار