تۆرکیه ۳۰ یوردا چانگ ساتیار

داشاری یورتلی مۆشدری لرینگ کؤپۆسی اوزین کؤپری دن گلیأن چانگلاری ساتین آلیار

تۆرکیه ۳۰ یوردا چانگ ساتیار

 

ادیرنه ولایاتی نینگ اوزین کؤپری شأهِرینده ال بیلن یاسالان چانگلار آمریکا باشدا بۇلماق بیلن ۳۰ یوردا ساتیلیار.

میس بیلن قالایینی اریدیپ بۆرۆنچ یاغداییندا اؤندۆریلن بو چانگلار اوزین کؤپری نینگ اوستالاری تاراپیندان یاسالیار.

داشاری یورتلی مۆشدری لرینگ کؤپۆسی اوزین کؤپری دن گلیأن چانگلاری ساتین آلیار.دِگیشلی حابارلار