Bilejikde öndürilýän balykgulaklar Fransiýa eksport edilýär

Bilejik welaýatynda öndürilýän balykgulaklar Fransiýa eksport edilýär

Bilejikde öndürilýän balykgulaklar Fransiýa eksport edilýär

Balykesir welaýatynyň Bandyrma etrabynda ýetişdirilýän balykgulaklar, Bilejik önümçilik senagat zolagynda gurulan 4 müň ind metrlik desgada hem gabyk hem-de et tarapyndan islenen aýratynlyga getirileninden soň, bişirilýär, doldurylýar we mesge ýagy bilen üstünde işlenýär.

Bu önümlere Ortaýer deňizindäki meşhur otellerden hem talap bildirilýär.

Türkiýäniň tapawutly ýerlerinden ýygnanan janly balykgulaklar, Bandyrmadaky desga iberilýär. Ol ýere iberilen balykgulaklar eksport edip boljak derejä getirilýär.

Balykgulaklar bişirilýär, kalibrlernýär, ondan soň et bilen gabyk ýaňadandan birleşdirilip, içine mesge ýagly ýörüte sous guýulyp, daşary ýurtlara eksport edilýär.

Bu ýagdaýda ýylda 45 ýük ulaglyk balykgulak eksport edilýär.


Etiketkalar: Bilejik , eksport , Fransiýa , balykgulak

Degişli Habarlar