Syýahatçylar Pamukkale haýran

Rowaýatlara görä Merýem ene, Efese barýarka näsag gözlerini Pamukkaledäki suwa ýuwandygy we gözleriniň gowulaşandygy aýdylýar

Syýahatçylar Pamukkale haýran

Denizli welaýatynyň ak jennedi hökmünde häsýetlendirilýän Pamukkalede b.e. soň 60-njy ýylda ýer titreme sebäpli emele gelen we Müsüriň Şazenany Kleopatranyň suwa düşendigi aýdylýan Kleopatra howuzynyň sebite gelýän syýahatçylaryň iň gelim-gidimli ýerleriniň birine öwrüldi.

"Kleopatranyň gözellik howuzy" diýip hem tanalýan antik howuza ýerli we daşary ýurtly syýahatçylar bilen birlikde dürli-dürli kesellere şypa gözleýän adamlar gelýär.

Rowaýatlara görä Merýem ene, Efese barýarka näsag gözlerini Pamukkaledäki suwa ýuwandygy we gözleriniň gowulaşandygy aýdylýar.


Etiketkalar: Kleopatra , Pamukkale , Denizli

Degişli Habarlar