ADÝD düzgüniniň uzaldylmagy baradaky ygtyýarnama Mejlisiň garamagyna hödürlendi

2016-njy ýylyň 20-nji iýulynda yglan edilen Adatdan daşary ýagdaý dolanşygy düzgüni mundan ozal 3 gezek uzaldylypdy

ADÝD düzgüniniň uzaldylmagy baradaky ygtyýarnama Mejlisiň garamagyna hödürlendi

Ministrler kabinetiniň Adatdan daşary ýagdaý dolanşygy düzgüniniň ýene-de 3 aý möhlet bilen uzaldylmagy baradaky ygtyýarnamasy Mejlisiň garamagyna hödürlendi

Ministrler kabinetiniň ygtyýarnamasy MEjlisiň 2016-njy ýylyň 21-nji iýuldaky 1116 begili karary bilen ýurduň çar tarapyndan yglan edilip, 2017-nji ýylyň 18-nji aprelinde 1139 belgili karara laýyklykda dowam edýan Adatdan daşary ýagdaý dolanşygy düzgüniniň 2017-nji ýylyň 19-njy iýulynda çarşanbe güni sagat 01:00-dan başlap 3 aý möhlet bilen uzaldylmagyny nazarda tutýar.

Ygtyýarnama şu gün Mejlisiň Baş Assambleýasynda ara alynyp maslahatlaşylar.

2016-njy ýylyň 20-nji iýulynda yglan edilen Adatdan daşary ýagdaý dolanşygy düzgüni mundan ozal 3 gezek uzaldylypdy.Degişli Habarlar