Adatdan daşary ýagdaý dolanşygynyň möhledi uzadylyp bilner

Adatdan daşary ýagdaý dolanşygynyň möhlediniň ýene-de 3 aý uzadylmagyny göz öňünde tutýan ygtyýarnama Mejlise hödürlenildi

Adatdan daşary ýagdaý dolanşygynyň möhledi uzadylyp bilner

Adatdan daşary ýagdaý dolanşygynyň möhlediniň ýene-de 3 aý uzadylmagyny göz öňünde tutýan ygtyýarnama Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisine hödürlenildi.

 Degişli Habarlar