Prezident Erdogan Kahramanmaraşa iş saparyny gurady

Prezident R. T. Erdogan Kahramanmaraşa iş saparyny gurady

Prezident  Erdogan Kahramanmaraşa iş saparyny gurady

Prezident Erdogan iş saparynyň çäginde käbir binalaryň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Prezident Erdogan açylyş dabarasynda halka ýüzlenip eden çykyşynda “Ýerine ýetiriş we kanun çykaryş ulgamynyň çäkleri kesgitlenilýärkä her bir adamyň öz işine gönükmegi üçin mümkinçilik döredýäris” diýdi.

Prezident Erdogan “Prezident ýurdy dolandyrar. Mejlis kanun çykarar, kaziýet hukugyň gyşarnyksyz ýerine ýetirilmegine gözegçilik eder. Bu ulgamda hiçbir güýjüň  beýleki güýji biynjalyk edip bilmez we şol sebäpli hem  ozalky Türkiýedäki ýaly ýygy-ýygydan gowgalar, çekeleşikler başdan geçirilmez” diýdi.

 

 Degişli Habarlar