“Altyn baýguş 2018” Halakra mergenler basleşigi başlady

Gazagystanda geçirilýän bäsleşigiň ilkinji 2008-nji ýylda guralypdy

“Altyn baýguş 2018” Halakra mergenler basleşigi başlady

Gazagystanyň Goranmak ministrliginden berilen beýannama görä Karaganda welaýatyndaky Spassk tälim merkezinde geçirilýän bäsleşigiň açylyş dabarasyna Gazagystanyň Goranmak ministri Nurlan Ermekbaýew bilen köp sanly myhmanlar gatnaşdylar.

Dabarada Gazagystanyň Ýaragly güýçleriniň ýörite güýçleri taktiki görkezliş bilen çykyş etdi.

Belarus, Belgiýa, Britaniýa, Hindistan, İtaliýa, Hytaý, Gazagystan, Gyrgyz Respublikasy, Birleşen Arap Emirlikleri, Pakistan, Russiýa we Özbegistan ýaly 12 ýurtdan mergenleriň ganaşýan bäsleşigine Türkiýeden we Günorta Koreýadan synçy wekiller bardylar.

Bäş gün dowam etjek bäsleşikde mergenler dürli aralyklarda we tizliklerde nyşanany urmak, gizlenme ukyby we beýleki ugurlarda bäsleşerler.

Bäsleşik 2008-nji ýyldan bäri geçirilýär.Degişli Habarlar