Taýlantda bir futbol komanda dereksiz ýitdi

Taýlandyň Çiang Rai şäherinde gezelenje çykan 16 ýaşdan kiçi bir futbol komandanyň agzalary eýýäm 2 gün bäri tapylanok

vcb.jpg

Gezelenjiň çäginde Tham Luang gowagyna giden 12 çaga we komandanyň tälimçisi güýçli ýagyş sebäpli gowakda kyn ýagdaýda galypdylar. 

Halas ediji toparlar tarapyndan başladylan gözleg we halas ediş işlerinde gowagyň girelgesinde çagalara degişli welosipedler we beýleki zatlar tapyldy. 

Berilen beýanatda toparyň ýaş aralygynyň 11 bilen 15 ýaş aralygynda üýtgeýändigim çagalardan we tälimçiden habar alyp bolmaýandygy bellendi. 

 


Etiketkalar: çaga , komanda , futbol , Taýland

Degişli Habarlar